Dirigintele de santier este, fie persoana fizica autorizata, fie angajat al unei societati comerciale pe profil, calificat corespunzator si autorizat de forurile competente.

Esential pentru beneficiar este aspectul ca, prin natura atributiilor sale, este practic omul care reprezinta beneficiarul si ii apara interesele fata de executantii lucrarilor de constructii, a proiectantilor, a furnizorilor de materiale, prestatorilor de servicii cu utilaje, mijloace de transport, etc.

Cartea tehnica a  construcției reprezinta un dosar care conține toate documentele din timpul execuției si anume: autorizația de construire, proiectul, procese verbale de lucrări ascunse, procesul verbal de recepție al construcției etc.
Teoretic este obligatoriu prin lege sa o aiba toata lumea si sa consemneze in ea degradari, avarii, interventii, modificari pe parcursul exploatarii constructiei. Practic, e un dosar cu toate datele care le aveti si poate fi folositor la vanzare si la încheierea unei asigurari.

Rolul dirigintelui de santier este de a asigura calitatea corespunzatoare a lucrarilor de constructii, optimitzand cheltuielile cu investitiile.

Derularea unei investitii in domeniul constructiilor cuprinde mai multe faze, incepand cu pregatirea executarii lucrarilor, executarea lucrarilor, receptia lucrarilor pe faze si receptia finala.

In momentul incheierii contractului dintre beneficiar si dirigintele de santier se va tine cont, in mod obligatoriu, de faptul ca fazele mentionate mai sus cuprind si faze intermediare, motiv pentru care contractul trebuie sa le stipuleze expres si punctual, astfel stabilindu-se o baza corecta si concreta a obligatiilor contractuale ce-i revin dirigintelui de santier.

1. Responsabilitatile dirigintilor de santier in faza de pregatire a executarii lucrarii

• Verifica existenta autorizatiei de construire si daca aceasta respecta prevederile legale (legea 50/1991 si legea 453/2001);
• Controleaza daca proiectul tehnic este corespunzator autorizatiei de construire si avizelor aferente;
• Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corespondenta dintre acestea; Controleaza daca proiectele au fost verificate in conformitate cu prevederile legale. Din punct de vedere legal, proiectele intocmite vor fi verificate de personal calificat, atestat MLPTL indiferent daca este vorba de o constructie definitiva sau provizorie, precum si in cazul refunctionalizarii, modernizarii sau consolidarii unei cladiri existente. Exceptie fac numai lucrarile pentru locuinte parter, parter si un etaj si anexele gospodaresti din mediul rural. Conform legii, investitorul trebuie sa incheie contracte cu acestia, separat fata de proiectanti, intrucat proiectantul nu are dreptul sa-si verifice singur propria prestatie.
• Verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al proiectantului;
Participa la pregatirea licitatiilor pentru desemnarea executantilor lucrarilor de constructii;
• Participa alaturi de investitori la elaborarea contractului de executie cu constructorul si raspunde de introducerea in contract a prevederilor referitoare la calitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
• Preda constructorului, pe baza de proces verbal, amplasamentul constructiei, liber de orice sarcina, precum si bornele de reper. La predarea preluarea amplasamentului participa si reprezentanti ai proiectantului, precum si in situatii speciale, reprezentanti ai furnizorilor de utilitati.
Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea lucrarilor de constructii;
• Preda executantului lucrarilor de constructii terenul destinat organizarii de santier si verifica valoarea lucrarilor de organizare determinate de proiectant.

2. Responsabilitatile dirigintilor in faza de executare a lucrarilor

• Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini si cu reglementarile tehnice in vigoare;
• Verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
• Interzice utilizarea de lucratori neautorizati, acolo unde reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;
• Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor facute;
• Participa la recepta calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele verbale de receptie calitativa impreuna cu constructorul;
• Patricipa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse;
• Are grija ca la fazele determinante, constructorul sa convoace reprezentantul Inspectiei Teritoriale in Constructii;
• Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate;
• Interzice utilizarea materialelor, prefabricatelor si semifabricatelor necorespunzatoare, sau care nu au certificat de calitate sau agrement tehnic;
• Interzice utilizarea de tehnologii fara agrement tehnic;
• Urmareste executarea lucrarilor pe toata durata lor, aproband plata numai pentru lurarile corespunzatoare calitativ;
• Daca este cazul, solicita sistarea executiei, demolarea lucrarilor necorespunzatoare si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant;
• Transmite proiectantului pentru solutionare, propuneri de solutii privind neconformitatile si neconcordantele aparute in executie;
• Avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectant;
• Urmareste ca executantul sa respecte masurile dispuse de proiectant sau de alte persoane abilitate;
• Verifica respectarea legii nr. 10/1995;
• Verifica respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant;
• Verifica, in numele investitorului, valori si deconteaza lucrarile executate;
• In baza documentelor de la proiectant si executant completeaza cartea tehnica a constructiei;
• Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si preda terenul pe care au fost amplasate acestea, proprietarului terenului;
• Asigura implementarea de catre beneficiar a unui sistem de asigurare a calitatii in activitatile necesare realizarii constructiei pentru care a fost angajat;

3. Raspunderile dirigintilor de santier in faza de receptie a lucrarilor

• Participa la receptia lucrarilor si intocmeste actele de receptie;
• Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie: documentatiile tehnice elaborate de proiectanti si puse la dispozitia constructorilor, documentele doveditoare pentru activitatea de urmarire si asigurare a calitatii derulata pe durata executiei lucrarilor, precum si alte documente si documentatii elaborate in conformitate cu legislatia in vigoare;
• Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;
• Urmareste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor cerute de comisia de receptie;
• Preda investitotului actele de receptie, documentatia tehnica si economica, impreuna cu cartea tehnica a constructiei;

4. Raspunderile dirigintilor de santier in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala

• In aceasta perioada, dirigintele de santier trebuie sa urmareasca rezolvarea remedierilor prevazute in anexa procesului verbal de receptie, in cel mult 90 de zile.
De asemenea, notifica executantul cu privire la deficientele aparute in perioada de garantie, deficiente pe care constructorul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea sau datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant. In situatia in care executantul nu respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia sa il someze pentru respectarea acestora; Dupa executarea lucrarilor de remediere, se efectueaza receptia finala a lucrarilor, dirigintele de santier predand cartea tehnica a constructiei beneficiarului constructiei si incheindu-si astfel activitatea de diriginte de santier.

Cum il angajez? 

O lista cu dirigintii de santier autorizati este publicata pe site- ul Inspectoratului de Stat in Constructii:

diriginte de santier autorizat ISC

Nu este indicat sa lasati constructorul sa va recomande dirigintele de santier si in nici un caz ca acesta sa fie angajatul constructorului!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *